Van kleins af aan kun jij je waarschijnlijk niet anders herinneringen dan dat de Nederlandse landschappen zijn bekleed met weide en landbouwgrond van de boer. Maar wat eens zo vanzelfsprekend leek, is nu aan verandering onderhevig.

Tijdens de RB-Agrodag, een interactieve cursusdag, bespreken we actuele publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscaal agrarische thema’s. Zaken die bij jouw klanten op en rond het erf spelen of (mogelijk) zullen gaan spelen en jouw rol daarin als adviseur.

Een drietal docenten vanuit de agro-juridische en -fiscale adviespraktijk, zullen spreken over deze verschillende thema’s aan de hand van praktijkcasussen en ervoor zorgen dat geen van jouw vragen onbeantwoord blijft.

Wat ga je leren in de cursus RB-Agrodag – Op en rond het erf?

 • De landelijke beëindigingsregelingen veehouderij (LBV en LBV+)
  Een aantal bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten van deze regelingen worden behandeld. Wat houdt het ‘beroepsverbod’ exact in? Is het nog mogelijk om de onderneming over te dragen of te herstructureren als de landbouwer wil deelnemen aan de regeling of als deze de aanvraag al heeft ingediend? Uiteraard zullen ook de fiscale vragen worden besproken. In hoeverre kan er bij een omschakeling van bedrijfsactiviteiten gebruik worden gemaakt van de verruimde herinvesteringsreserve? Hoe worden de sloopkosten in fiscale zin behandeld.

 • Bedrijfsoverdracht/wijzigingen binnen een bedrijf (herstructurering): aandachtspunten Meststoffenwet en GLB
  Wat is een bedrijf in de zin van de mestwetgeving en GLB? Wanneer mag een landbouwer een productie-eenheid (gebouw en/of grond) tot zijn bedrijf rekenen? Wat zijn de gevolgen van een bedrijfsoverdracht of herstructurering van de onderneming voor de mestwetgeving en de subsidies in het kader van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Deze vragen en meer zullen bij dit thema aan de orde komen.

 • Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
  Uiteraard kan ook de ‘BOR’, die door het Belastingplan 2024 de komende jaren gefaseerd zal worden versoberd, niet onbesproken blijven. De agrarische toepassing van deze faciliteit zal hierbij steeds centraal staan.

 • Productierechten Meststoffenwet
  De stelsels van varkensrechten, pluimveerechten en fosfaatrechten zullen worden behandeld, mede naar aanleiding van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 30 september 2022. Wat betekent dit voor lease of huurkoop van productierechten? Kan een holding nog ‘eigenaar’ zijn van deze rechten en deze ter beschikking stellen aan een werkmaatschappij? En wat zijn de aandachtspunten bij (begeleiding van) een bedrijfsoverdracht tussen derden? Ook in fiscaal opzicht vragen productierechten bij veehouderijen voortdurend om aandacht.

 • Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen
  Er zal worden ingegaan op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, zowel in civiele als in fiscale zin. Wat zijn de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het huidige recht? In de agrosector wordt de personenvennootschap al decennialang veelvuldig gebruikt als ondernemingsvorm. Wat zijn de gevolgen voor deze sector als de wetsvoorstellen worden aangenomen? Moeten er nu al stappen worden genomen in de aanloop naar de wetswijziging of moet men wachten tot de discussie rondom dit onderwerp is geluwd?

Leerdoelen en leerresultaten

Naast bovenstaande thema’s zullen ook de ‘agrarische evergreens’ niet ontbreken, waaronder landbouwvrijstelling, (de toekomst van) pacht en de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting.

Tot slot zullen de ontwikkelingen rondom het excessief lenen van de eigen B.V., de agro-fiscale actualiteiten rondom het begrip ‘aanhorigheden’ en uiteraard de grootste juridische aardverschuiving van de laatste jaren ‘de nieuwe Omgevingswet’ hun plek krijgen in het zeer goed gevulde programma.

Je leest het: onderwerpen te over. Dit gecombineerd met een trio enthousiaste docenten, kan het niet anders dan een prachtige (studie)dag opleveren!

Schrijf je snel in!

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?