Het Kabinet heeft recentelijk het syntheserapport “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel gepresenteerd. Doelstelling is het implementeren van een verbeterd en vereenvoudigd belastingstelsel, waarmee de knelpunten en uitdagingen die zijn benoemd worden opgelost. Voor dit traject zijn 11 onderzoeken uitgevoerd, waarbij de volgende zeven knelpunten naar voren zijn gekomen:

  1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden;
  2. Het stelsel raakt uitgewerkt;
  3. De opkomst van de flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering;
  4. Ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel;
  5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger;
  6. Schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd; en
  7. Effectiviteit van nationale belastingheffing neemt af.

Een grote uitdaging zit in de uitvoering van het stelsel. De Belastingdienst geeft aan dat het verwerken van de vele wijzigingen van de afgelopen en mogelijk komende jaren in de systemen tijd zal gaan kosten.

Tim Bolink en Çigdem Alkiliç gaan namens de RB Jongerencommissie nader in op het onderzoek over de (inter-)nationale (on)mogelijkheden bij het belasten van de winst en het verbeteren van belasting op vermogen. Daarnaast geven zij een visie op de bevindingen en oplossingsrichtingen van deze twee onderzoeken.

Lees hier hun hele blog