Eind juni 2022 heeft het ministerie van Financiën de precieze vormgeving van het rechtsherstel van het kerstarrest door de forfaitaire spaarvariant in het beleidsbesluit rechtsherstel box 3 bekend gemaakt. In deze nieuwe forfaitaire spaarvariant hebben vermogensbestanddelen ieder een eigen forfaitair rendementspercentage.

Bij binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse vermogensbestanddelen voor wie op basis van een belastingverdrag of eenzijdige regeling recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting, sluit de systematiek zoals die is opgenomen in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 niet volledig aan bij de nieuwe forfaitaire spaarvariant. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën in een nieuw Besluit rechtsherstel box 3 ter voorkoming dubbele belasting een nieuwe berekeningswijze van de voorkoming van dubbele belasting goedgekeurd, vooruitlopend op wetgeving.

De goedkeuring houdt in dat voor binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse vermogensbestanddelen waarbij toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 resulteert in een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen, als volgt van het Bvdb 2001 wordt afgeweken:

  • In afwijking van artikel 24, tweede lid, Bvdb 2001, wordt de voorkomingsbreuk niet vermenigvuldigd met de op basis van de Wet IB 2001 over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen verschuldigde belasting, maar met de belasting die verschuldigd is over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3.
  • In afwijking van artikel 24, vijfde lid, onderdeel a, Bvdb 2001, wordt onder het forfaitaire rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland verstaan: het rendement van de buitenlandse bezittingen, verminderd met het rendement van de buitenlandse schulden. Voor het bepalen van deze verschillende rendementen is hoofdstuk 3.1 van het Besluit rechtsherstel box 3 van overeenkomstige toepassing.
  • In afwijking van artikel 24, vijfde lid, onderdeel b, Bvdb 2001, wordt het noemerinkomen bepaald als: het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3.2

Bij de toepassing van deze goedkeuring blijven de overige bepalingen van afdeling 4 Bvdb 2001 onverkort van toepassing.

Wanneer belastingplichtigen in het kader van het rechtsherstel aanspraak kunnen maken op deze goedkeuring, hoeven zij hiertoe geen verzoek in te dienen. Zij ontvangen hierover van de Belastingdienst een bericht.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten