Op 16 december 2021 is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd in het Staatsblad (2021, nr. 610). Deze wet regelt de invoering van een register voor de registratie van UBO’s van trusts, die in Nederland ‘actief’ zijn en van soortgelijke juridische constructies, waaronder de open en gesloten fondsen voor gemene rekening. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.

Op 2 mei 2022 is het implementatiebesluit gepubliceerd in het Staatsblad (2022, nr. 168). Dit besluit is een nadere uitwerking van de regelgeving in de wet over het Trustregister. Uit het Trustregister moet volgen voor welke categorieën doelen de trust tot stand is gebracht en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang in klassen van 25%. Ook worden in het besluit de te registreren documenten, de bewaartermijnen, de afschermingsgronden en de bevoegde autoriteiten nader uitgewerkt. Wie (in ieder geval) als ‘uiteindelijk belanghebbende’ worden aangemerkt, wordt geregeld in artikel 10a Wwft en artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.  
Bij een fonds voor gemene rekening dat wordt aangeboden aan honderdvijftig personen of meer wordt onder voorwaarden als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt ‘de groep van natuurlijke personen in wier belang dat fonds voor gemene rekening hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is’.

De wet en het beleidsbesluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en is afhankelijk van de technische realisatie van het Trustregister. De exacte inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend. Wel wordt in de uitvoeringstoets van de wet door de Belastingdienst vermeld dat invoering per 1 oktober 2022 mogelijk is.

UBO-register
In de wet worden ook bepalingen in andere wetten gewijzigd. Enkele daarvan zijn per 28 januari 2022 (Stb. 2022, nr. 38) in werking getreden. Deze hebben betrekking op het UBO-register. Dit betreft onder meer de bepaling dat ook kerkgenootschappen hun UBO’s in het UBO-register moeten inschrijven (artikel 15a Handelsregisterwet). Ook is geregeld welke informatie een Wwft-instelling in het kader van de terugmeldplicht bij een discrepantie moet verstrekken. Zie voor meer informatie hierover dit nieuwsbericht.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten