Het demissionaire kabinet heeft het besluit Noodmaatregelen Coronacrisis met ingang van 1 oktober 2021 aangepast. Zoals al aangekondigd, is het generieke bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden per 1 oktober 2021 ingetrokken. Dit betekent dat ondernemers vanaf 1 oktober weer aan hun betalingsverplichtingen moeten voldoen. Alleen ondernemers die eerder uitstel van betaling hebben gekregen en door de coronacrisis nog steeds in liquiditeitsproblemen verkeren, kunnen om extra uitstel van betaling verzoeken. Deze groep ondernemers kan bij de ontvanger onder strikte voorwaarden tot en met 31 januari 2022 extra uitstel van betaling aanvragen voor belastingen die in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 betaald hadden moeten worden. Zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. De ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5 van het besluit.
b. Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
c. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
d. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
e. Het gaat om een levensvatbare onderneming.
f. Er is voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
g. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van het besluit.
h. De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen als bedoeld onder b t/m e wordt voldaan. De verklaring van de derde- deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI).
i. Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder h.

Eind augustus 2021 kondigde het demissionaire kabinet aan dat de toegang tot de betalingsregeling van 60 maanden verruimd zou worden. Dat is nu geregeld in paragraaf 3.5 in het aangepaste besluit Noodmaatregelen Coronacrisis. Dit houdt in dat voor de toegang tot de betalingsregeling van 60 maanden geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen ondernemers die uitsluitend drie maanden bijzonder uitstel hebben gekregen en ondernemers die om verlenging van het bijzonder uitstel hebben gevraagd en hebben gekregen. Dit heeft als voordeel voor de eerste groep ondernemers dat de pre-coronabelastingschulden ook meelopen in de betalingsregeling van 60 maanden. Een aandachtspunt voor ondernemers die verlengd uitstel hebben gekregen is, dat zij vanaf 1 oktober 2021 nog steeds moeten blijven voldoen aan de voorwaarden (o.a. bonus- en dividendverbod) van de inmiddels vervallen goedkeuring 2 van onderdeel 3.1.

Uitgangspunten van de betalingsregeling zijn dat de totale belastingschuld wordt afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen en dat de aflossing in oktober 2022 aanvangt. De uiterste betaaldatum van de eerste betalingstermijn is 31 oktober 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een maand later. Wanneer de ondernemer niet in staat is om in oktober 2022 met aflossen te beginnen, dan kan de ondernemer met de ontvanger een maatwerkafspraak maken. De insteek van deze maatwerkafspraak is dat de ondernemer dan op een later moment begint met aflossen, maar dat de totale belastingschuld wel vóór 1 oktober 2027 volledig is afgelost. De ondernemer die gebruikt maakt van de betalingsregeling moet gedurende deze betalingsregeling de nieuw opkomende fiscale verplichtingen nakomen. Dit houdt in dat de ondernemer op tijd zijn aangiften indient en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op tijd en volledig betaalt. Wanneer de ondernemer zich hier niet aan houdt, dan kan de ontvanger de betalingsregeling weigeren of beëindigen. Voordat de ontvanger dit doet, krijgt de desbetreffende ondernemer veertien dagen de tijd om alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

De goedkeuring (onderdeel 6.2) voor de vaste reiskostenvergoeding is verlengd. De werkgever mag tot en met 31 december 2021 uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie.

Met ingang van 1 oktober 2021 is het nultarief van de omzetbelasting voor de levering van de mondkapjes (onderdeel 9c.), levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits (onderdeel 9d.) komen te vervallen. Dit betekent dat over bovenstaande leveringen weer omzetbelasting in rekening gebracht moet worden als deze geen onderdeel zijn van een vrijgestelde medische dienstverlening zoals bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel c, f of g, Wet OB.

De goedkeuring (onderdeel 10) dat heffing over Duitse netto-uitkeringen (‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’) zijn vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing, is verlengd tot en met 31 december 2021.

Wil je het hele aangepaste besluit noodmaatregelen coronacrisis lezen?

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten