De steunmaatregelingen NOW, TVL, TONK en Tozo worden met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021. Dit schreef het kabinet eind vorige week in een brief aan de Tweede Kamer.

NOW
De NOW wordt onaangepast verlengd. De NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Wel geldt voor NOW-4 februari 2021 als nieuwe referentiemaand voor de loonsom, in plaats van juni 2020.

Ook stelt het kabinet voor om de TVL niet meer mee te laten tellen als omzet voor de tijdelijke NOW-3 en NOW-4 (Q4 2020 – Q3 2021). Werkgevers kunnen bij de aanvraag van het subsidievoorschot van de NOW 4 (derde kwartaal 2021) en eventueel ook nog voor de derde tranche van NOW 3 (die ziet op het tweede kwartaal van 2021) bij het verwachte omzetverlies rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.

Aanpassingen controlesystematiek NOW
In opdracht van minister Koolmees is er een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de administratieve lasten bij de controle van de NOW te verlagen. Het RB heeft hier samen met de NBA, de SRA en de NOAB input voor gegeven. De verkenning heeft geleid tot een zestal aanpassingen in de controlesystematiek, om de administratieve lasten voor werkgevers voor de derdenverklaring en accountantsverklaring te verlichten. Welke aanpassingen dat zijn, tref je hieronder aan.

Aanpassing 1: Verhoging drempelbedrag derdenverklaring
Vanaf NOW 3 wordt de grens waarboven een derdenverklaring nodig is, verhoogd naar € 40.000 (voor zowel voorschot als definitief subsidiebedrag). De huidige bovengrens van € 125.000 gaat voor NOW 3 en NOW 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.

Aanpassing 2: Beperking werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd
Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden. Dit is al mogelijk voor de NOW 1 en NOW 2, als verduidelijking. Overigens moet de derdenverklaring wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag.

Aanpassing 3Controle NOW 3 en NOW 4 als ware het één opdracht
In plaats van twee, drie of vier aparte controles wordt er één controle uitgevoerd. De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Wanneer een werkgever ook gebruik maakt van de NOW 4, kan de controle hiervan bij de gezamenlijke controle voor de NOW 3 worden betrokken.

Er blijft wel een afzonderlijke verklaring per tranche nodig, maar de controle kan worden samengevoegd. Hier komt een accountantsprotocol voor.

Aanpassing 4 t/m 6 (voor accountants)
Deze aanpassingen hebben betrekking op de standaarden voor accountants. Aanpassingen vinden plaats voor:

  • inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden;
  • uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant; en
  • bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, in welk geval geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid wordt gevraagd.

Zodra de nieuwe regeling is gepubliceerd, zullen wij de notities over de NOW actualiseren.

Meer lezen over de maatregelen?

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten