Eind vorig jaar hebben we jullie gevraagd ons te laten weten wat jullie vonden van het idee om hbo-ers fiscaal recht/fiscale economie met relevante werkervaring direct lid te laten worden van onze vereniging. Deze vraag stelden we jullie onder meer om de terugloop in ons ledenaantal op te kunnen vangen en te anticiperen op de gevolgen van de vergrijzing van ons ledenbestand.
Die uitvraag leverde ongeveer evenveel voor- als tegenstanders op. Reden voor het bureau om het bestuur te adviseren deze vraag niet voor te leggen in de ALV van januari 2024 maar dit eerst verder te onderzoeken en uit te werken.

Ledenconsultatie

Doordat de meningen te ver uit elkaar liepen vonden we het noodzakelijk een ledenconsultatie te doen. Aan de hand van de uitkomsten van die consultatie gecombineerd met de uitkomsten van de uitvraag zijn we met andere voorstellen gekomen. Luisteren naar wat er door jullie, onze leden, ten aanzien van dit soort kwesties leeft, om het kort samen te vatten. De algemene lijn uit alle gesprekken met leden was dat het wenselijk was om deze groep ervaren fiscale professionals aan het RB te binden zonder dat zij de gehele beroepsopleiding zouden moeten volgen, maar dat kwaliteit altijd het uitgangspunt moet zijn.

Maatwerk bij aannemen nieuwe leden

Naar aanleiding van de genoemde uitvraag  heeft het bestuur in haar vergadering van 16 april jl.  het besluit genomen om hbo-ers fiscaal recht/fiscale economie niet direct toe te laten tot het lidmaatschap. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een andere aanpak te kiezen voor het aanmeldproces voor het lidmaatschap.
Voortaan zal  bij het aannemen van nieuwe leden de focus meer dan voorheen worden gelegd op maatwerk. Een aspirant lidmaatschap voor fiscaal professionals gevolgd door maatwerk opleidingsmodules op basis van opgedane kennis, kunde en ervaring.  Deze maatwerkoplossing past goed bij de doelgroepenbenadering voor grote, middelgrote en kleine kantoren en specialisten zoals wij in ons strategisch plan aan onze leden hebben toegezegd. Deze  maatwerkoplossing past ook goed bij de inhouse academies van de grotere kantoren maar ook bij specialisaties in de praktijk. Door kwaliteit centraal te zetten en maatwerk te bieden, geven we fiscaal professionals in de praktijk de kans om door te groeien tot volwaardig RB-lid.

Kwaliteit en ervaring

Concreet  houdt dit in dat een aanmelding om lid te worden veel persoonlijker en meer op maat van de desbetreffende aanvrager afgehandeld wordt dan we voorheen deden. Dit om de  kwaliteit te borgen en recht te doen aan ervaringsjaren. De behoefte  van fiscaal professionals die nog geen lid zijn en dat wel willen worden wordt met deze aanpassing ook beantwoord.  Voor potentiële leden die een hbo-studie  fiscaal recht of fiscale economie (oude stijl) hebben afgerond en over minstens vijf jaar relevante  werkervaring beschikken betekent dit dat zij veel sneller als volwaardig lid (lees: met de RB-titel op zak) kunnen instromen. Door het aspirant lidmaatschap en een verkorte beroepsopleiding geven wij gehoor aan de wens van fiscaal ervaren professionals om snel volwaardig lid te worden.

Gebleken is dat veel waardevolle en fiscaal ervaren potentiële leden afhaken in verband met de studieduur van de beroepsopleiding tot Registerbelastingadviseur. Het gaat hierbij om adviseurs die op hbo-niveau fiscaal zijn geschoold, reeds jaren fiscaal adviseren in de MKB-praktijk, permanente educatie hebben bijgehouden en door die ervaring in de praktijk voldoen aan de norm zoals deze in onze beroepsopleiding wordt gehanteerd. Door nadrukkelijker te wijzen op vrijstellingsmogelijkheden kan deze drempel worden weggenomen. De geconstateerde mismatch dat beroepsopleiding en modules niet direct aansluiten bij de opgedane ervaring en kennis in de levensfase van deze doelgroep wordt hiermee onderkend.

Verminderde studieduur

Tot nu toe was er in ons Opleidings- en examenreglement al de mogelijkheid opgenomen om vrijstellingen voor bepaalde delen van de RB Academy aan te vragen op basis van relevante werkervaring en CV. Vanaf nu gaan we die bestaande regelgeving nog beter onder de aandacht brengen en bij iedere aanvraag beoordelen of voor de aanvrager vrijstellingen voor één of meer  modules van de opleiding mogelijk zijn. Met een gedegen beoordelingsproces van de werkervaring kan de studieduur namelijk aanzienlijk worden verminderd. Het beoordelen van  werkervaring brengt voor onze collega’s van ledenservice en Opleidingen een zorgvuldige onderzoeksplicht met zich mee die tijd vraagt. Daarbij wordt het potentiële lid ook de mogelijkheid geboden om een nadere toelichting te geven op zijn of haar werkervaring zodat ook sprake is van een echt maatwerktraject. Aan dat proces wordt op dit moment hard gewerkt.  

Door bij een lidmaatschapsaanvraag meer tijd te nemen voor een gedegen onderzoek aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kunnen we  meer kwalitatief ervaren mensen aan ons binden. Daarnaast doen we op deze manier recht aan de reeds opgedane kennis en ervaring. Voorwaarde is wel dat geïnteresseerden in het lidmaatschap de hbo-studie fiscaal recht of fiscale economie (oude stijl) hebben afgerond en beschikken over  relevante fiscale werkervaring.

Meer weten?

Wil je meer weten over het RB-lidmaatschap voor fiscaal professionals (op jouw kantoor)? Meld je dan aan via Lid worden – RB
Heb je aanvullende vragen? Bel dan met ons algemene nummer 088-0107777 of mail je vraag naar ledenzaken@rb.nl

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten